CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, tj. czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz dokonując czynności notarialnych, które mają charakter dokumentu urzędowego, działa jako osoba zaufania publicznego i korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Notariusz dokonuje m.in. następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu;
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły:
  • walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych,
  • w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.